Police Assistance Line and Online Reporting (Vietnamese | tiếng Việt)

Thông tin về Đường dây Hỗ trợ Cảnh sát bằng tiếng Việt. Hãy gọi số 131 444 để trình báo những tội phạm không khẩn cấp.

Giới thiệu về Đường dây Hỗ trợ Cảnh sát

Với Đường dây Hỗ trợ Cảnh sát, quý vị có thể trình báo những tội phạm không khẩn cấp 24 giờ trong ngày, bảy ngày trong tuần.

Hãy lưu số 131 444 vào điện thoại của quý vị để tiện sử dụng.

Trong trường hợp khẩn cấp, hãy gọi Ba Số Không (000)

Đường dây Hỗ trợ Cảnh sát chỉ có thể giúp quý vị những vấn đề không khẩn cấp. Trong trường hợp khẩn cấp, quý vị luôn phải gọi Ba Số Không (000) để cảnh sát đến ngay lập tức.

Nếu không nói được tiếng Anh, quý vị có thể gọi Ba Số Không (000) và yêu cầu 'Police', 'Fire Brigade' hoặc 'Ambulance'.

Sau khi kết nối, hãy giữ máy đợi để yêu cầu thông dịch viên tiếng Việt bằng cách nói “Vietnamese”.

Trình báo bằng ngôn ngữ của quý vị

Quý vị có thể gọi số 131 444 để trình báo một sự kiện hoặc tội phạm không khẩn cấp. Cuộc gọi của quý vị sẽ được trả lời bằng tiếng Anh.

Để trình báo bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy nhấn số một (1) hoặc giữ máy đợi để nói chuyện với nhân viên tổng đài và yêu cầu thông dịch viên nói ngôn ngữ quý vị muốn sử dụng.

Tất cả các cuộc gọi đến Đường dây Hỗ trợ Cảnh sát đều được Cảnh sát Victoria thu âm và lưu giữ.

Việc này là vì mục đích huấn luyện và, nếu cần, để phục vụ cho cả nghiệp vụ cảnh sát.

Sau khi chúng tôi xử lý trình báo của quý vị, quý vị sẽ nhận được thông báo với thông tin hỗ trợ và số tham chiếu của cảnh sát.

Thông báo này sẽ được gửi bằng thư điện tử hoặc qua đường bưu điện.

Trình báo Trực tuyến

Quý vị cũng có thể trình báo tội phạm hoặc sự kiện không khẩn cấp qua dịch vụ Trình báo Trực tuyến của chúng tôi (chỉ bằng tiếng Anh).

Cung cấp thông tin cho Đường dây Ngăn chặn Tội phạm

Muốn biết thông tin về cách trình báo trực tuyến cho Đường dây Ngăn chặn Tội phạm bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, hãy truy cập trang mạng Đường dây Ngăn chặn Tội phạm.

Hỗ trợ về thông dịch tại đồn cảnh sát địa phương của quý vị

Đồn cảnh sát địa phương của quý vị có thể cung cấp hỗ trợ về dịch vụ thông dịch qua điện thoại nếu quý vị cần giúp đỡ để:

  • trình báo tội phạm
  • muốn biết về tình hình vụ việc (chẳng hạn như biết tình hình sau khi quý vị đã trình báo một sự việc)
  • giải quyết các vấn đề liên quan đến bạo hành gia đình

Updated